ЗМІСТ

Тема: Цінність культури

Роджер Скратон. Консервативне сумління

ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Тамара Демченко, Григорій Курас. Батько і син Шраги

Ігор Чорновол. Іван Франко у «Споминах з мого життя»
Олександра Барвінського

Олександр Барвінський. Спомини з мого життя

Політична філософія. Політичні науки

Юрій Мельник. Толерантність як нав’язана чеснота
у сучасних західних ліберально-демократичних суспільствах

АРХІВ

Сергій Єфремов. Про дні минулі [Спогади] (Продовження)

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. БІБЛІОГРАФІЯ

О. Киянченко. – Український національно-визвольний рух (березень–листопад 1917 р.). Документи і
матеріали / Упоряд.: В. Ф. Верстюк (керівник),
В. М. Бойко, О. Д. Бойко, А. П. Гриценко,
О. Б. Кудлай, Т. С. Осташко, Т. П. Пустовіт,
І. В. Хміль, О. Й. Щусь, Л. В. Яковлева. – К.:
Вид-во Олени Теліги, 2003. – 1024 с.

Т. Д. – Бабич Є. К., Патока В. В. Листи до приятелів.
Книжки 1–176 (1953–1968): Систематичний
покажчик змісту / Нац. парлам. б-ка України; Наук. т-во ім. Шевченка; Передм. С. І. Білоконя.
– К.; Нью-Йорк: Одигітрія, 2002. – 167 с.

Василь Швидкий. Олександр Лотоцький (1870–1939)
(Біобібліографічний покажчик)

ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ

Хроніка клубу «Літописець» при київському Будинку
письменників (Юрій Хорунжий)

Проект «Українські гуманітарні переклади»
(Андрій Кулаков)

Про урбанізацію та збереження археологічних пам’яток
(Богдана Костюк). – Вечір пам’яті Дмитра
Донцова (Тетяна Добко). – Виставка «Сакральне мистецтво з колекції “Студіон”» (Т. Д.).

 

Contents 

IN FOCUS: Value of culture

Scruton R. The Conservative Conscience

History of Ideas

Tamara Demchenko, Hryhoriy Kuras. The Shrahs: Father and Son

Ihor Chornovol. Ivan Franko in Oleksandr Barvinskyi’s «Memories of my Life»

Oleksandr Barvinskiy. Memories of my Life

Political Philosophy. Political sciences

Yuriy Melnyk. Toleration as an Imposed Value in Contemporary Western
Liberal Democratic Societies

Archives

Serhiy Yefremov. The Days Long Passed [Memoirs] (Continued)

Books in Review. Bibliography

O. Kyanchenko. – Ukrainian National Liberation Movement (March – November 1917). Documents and Data / Eds.: V. F. Verstyuk (Supervisor),
V. M. Boyko, O. D. Boyko, A. P. Hrytsenko, O. B. Kudlai,
T. S. Ostashko, T. P. Pustovit, I. V. Khmil, O. Y. Shchus,
L. V. Yakovleva. – Kyiv: Olena Teliha Publishing House,
2003. – 1024 pp.

T. D. – Babych Y. K., Patoka V. V. Letters to Friends. Books 1-176 (1953-1968): Classifies Catalogue of Contents / National Parliamentary
Library of Ukraine; Taras Shevchenko Scientific Society;
Foreword by S. I. Bilokin. – Kyiv, New York: Odyhitriya,
2002. – 167 pp.

Vasyl Shvydkyi. O. Lototskyi: Biobibliographical Index

Chronicles. Information

The Chronicle of the «Annalist» Club of the Kyiv Literary House

Ukrainian Humanities Translations Project

On Urbanization and Preservation of History (Bohdana Kostyuk). –
Dmytro Dontsov Commemoration Meeting (Tetyana Dobko). – «Sacral Art from the “Studion” Collection» Exhebition (T. D.)

 

Засновник і видавець
Видавництво «Смолоскип»
 

Державний реєстраційний номер
0250 від 26.07.1999

Заснований у 1996 році
Виходить чотири рази на рік

Паспорт видання – серія КВ, № 2033,
зареєстровано 16.06.1996 р.
Міністерством України у справах преси та інформації

Редакційна колегія 

Олена БАБКІНА, Тарас БАТЕНКО, Олег БІЛИЙ, Владислав Верстюк (головний редактор), Ігор ГИРИЧ (заступник головного редактора, відділ «Архів»), Володимир ГОРБАТЕНКО, Вілен ГОРСЬКИЙ, Валерій ДЕНИСЕНКО, Анатолій ЄРМОЛЕНКО, Віталій Заблоцький, Георгій КАСЬЯНОВ, Василь ЛІСОВИЙ, Володимир МЕЛЬНИК, Юрій Мельник (секретар), Юрій МИЦИК, Олег Проценко (відповідальний редактор, відділ «Політична філософія. Політичні науки»), Максим РОЗУМНИЙ, Сергій РЯБОВ, Віталій ЩЕРБАК, Наталя ЯКОВЕНКО, Валентин ЯКУШИК, Олексій Ясь (відділ «Історія ідей»)

Ірина Косоноцька (літературний редактор),
Олена НУЖНА
(макет і верстка),
Євген НУЖНИЙ (художнє оформлення)

Автори публікацій висловлюють свою власну думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії. За достовірність фактів, цитування творів та джерел відповідають автори публікацій.

Редколегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати та скорочувати матеріали.

На обкладинці: фото Іллі Шрага.

ISBN 966-7332-13-6
Ó «Смолоскип», 2003

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.